Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Stanovy TJ Sokol

Stanovy TJ Sokol

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem TJ Sokol Fryčovice z.s., (dále jen TJ Sokol) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, organizační a hospodářskou činnost.

Sídlem TJ Sokol je:  Fryčovice 450, 739 45 Fryčovice.

TJ Sokol bylo přiděleno IČ: 60043270

V TJ Sokol se dobrovolně sdružují oddíly, které jsou základním organizačním článkem TJ Sokol.

Vnitřní organizace TJ Sokol, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou TJ Sokol.

 

 II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.     Základním účelem a hlavní činností TJ Sokol je:

a)     provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)     vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)     vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činnosti,

d)     budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e)     vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

f)      hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s obcí Fryčovice, s ČUS a s ostatními sportovními organizacemi (např. FAČR, sportovní svazy apod.) i jednotlivci,)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci Fryčovice.

2.     TJ Sokol může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

  

III. Orgány TJ Sokol

1.     Orgány TJ Sokol jsou:

a)     valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)     výbor jako orgán výkonný,

c)     předseda jako orgán statutární,

d)     kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2.     Valná hromada.

2.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ Sokol. Valná hromada je složena ze všech členů TJ Sokol starších 18 let. Osoby mladší 18 let mají toliko hlas poradní.

2.2.  Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ Sokol.

2.3.  Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.  Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5.  Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.  Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)     rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)     rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ Sokol; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,

c)     volba a odvolání členů výboru,

d)     volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)     rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně oddílu,

f)      bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Sokol,

g)     schvaluje zprávu kontrolní komise TJ Sokol,

h)     schválení zprávu a výsledek hospodaření TJ Sokol,

i)      rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ Sokol,

j)      určení hlavních směrů činnosti TJ Sokol,

k)     schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

l)      schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

m)   rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.  K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí předseda TJ Sokol nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis z valné hromady TJ Sokol je uveřejněn na webových stránkách TJ Sokol.

2.13.   Na valné hromadě musí být vždy zvoleni dva ověřovatelé zápisu z valné hromady TJ Sokol.

2.14. Jednání valné hromady ukončuje ten, kdo zasedání vedl, a to výhradně až po vyčerpání pořadu valné hromady. Předčasně může být průběh valné hromady ukončen jen rozhodnutím samotné valné hromady.

3.     Výbor TJ Sokol

3.1.  Výbor TJ Sokol (dále jen výbor) zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ Sokol v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.  Výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ Sokol. Počet členů výboru musí být lichý. Předseda oddílu je automaticky členem výboru.  Počet zástupců oddílů ve výboru jsou dány volebním klíčem, uvedeným v bodě 3.3. Kromě zástupců oddílů může              do nového výboru navrhnout členy stávající výbor. Funkční období členů výboru je dvouleté.

3.3.  Volební klíč pro počet zástupců za jednotlivé oddíly do výboru.

        Počet členů v oddíle:

·       do 30 členů ………. 1 zástupce

·       31 až 80 členů …… 2 zástupci

·       81 – 130 členů …… 3 zástupci

·       nad 131 členů ……. 4 zástupci

Do počtu zástupců za jednotlivé oddíly dle volebního klíče se započítává předseda oddílu.

3.4.  Výbor volí na svém prvním zasedání po volební valné hromadě TJ Sokol ze svých řad tyto funkce:

  1. Předsedu TJ Sokol jako orgán statutární
  2. Dva místopředsedy TJ Sokol
  3. Jednatele TJ Sokol
  4. Hospodáře TJ SokolFunkce jednatele může být sloučena s jinou funkcí.

Funkční období volených funkcí je shodné s funkčním obdobím výboru TJ Sokol.

3.5.  Výbor svolává k zasedání jednatel nebo v případě, kdy tak jednatel nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, a to zpravidla jednou za měsíc.

3.6.  Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.7.  Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TJ Sokol.

3.8.  Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ Sokol.

3.9.  O průběhu jednání a jeho rozhodnutích pořizuje jednatel TJ Sokol zápis. Přílohou zápisu je prezenční listina, případně jiné přílohy.

3.10.       Výbor zejména:

a)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)     organizuje a řídí činnost TJ Sokol,

c)     schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ Sokol, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno  do působnosti valné hromady,

d)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ Sokol,

f)      zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g)     rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

3.8    V případě odstoupení některého ze členů výboru během funkčního období má výbor právo kooptovat nového člena, v příslušném volebním období však nejvýše dva. Návrh nových členů provádí příslušný oddíl, za který byl odstoupivší člen výboru zvolen na volební valné hromadě.              To neplatí pro členy s funkcemi, uvedenými v bodě 3.3, kteří mohou být nahrazeni pouze řádně zvolenými členy stávajícího výboru, a to až do doby volby nového výboru.

4.     Předseda TJ Sokol

4.1.  Předseda je statutárním orgánem TJ Sokol. Předseda jedná jménem TJ Sokol, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ Sokol v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ Sokol škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.  Předseda podepisuje jménem TJ Sokol tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ Sokol připojí svůj podpis.

4.3.  Koordinuje činnost výboru v době mimo jeho zasedání.

4.4.  Řídí zasedání výboru.

4.5.  Ve spolupráci s externím účetním, který je vázán s TJ Sokol smlouvou o provedení účetních operací, vede po celé své funkční období ekonomickou činnost TJ Sokol a připravuje plán hospodaření TJ Sokol na období mezi konáním valných hromad TJ Sokol.

4.6.  Vede evidenci majetku TJ Sokol včetně účetní evidence pro daňové a jiné účely.

4.7.  Informuje vždy na každé schůzi výboru o finanční situaci TJ Sokol.

5.     Místopředseda TJ Sokol 

5.1.  Zastupuje předsedu TJ Sokol v době jeho nepřítomnosti.

5.2.  Vykonává činnost uvnitř spolku ve vztahu k jeho sportovní a další činnosti dle pověření výboru.

5.3.  Oba zvolení místopředsedové mají rovnocennou pravomoc.

6.     Jednatel TJ Sokol

6.1.  Zodpovídá za administrativní činnost TJ Sokol.

6.2.  Svolává členy výboru TJ Sokol na výborové schůze.

6.3.  Zodpovídá za evidenci členské základny TJ Sokol.

6.4.  Připravuje hodnotící zprávu o činnosti TJ Sokol a oddílů na valnou hromadu TJ Sokol.

7.     Hospodář TJ Sokol

7.1.  Zajišťuje operativní provoz sportovního zařízení a oprav, včetně provozu všech akcí v areálu TJ Sokol. 

7.2.  Navrhuje program oprav majetku a zařízení TJ. 

7.3.  Zajišťuje evidenci majetku a zařízení TJ, připravuje a předkládá podklady evidence a hospodaření s majetkem kontrolní komisi. 

7.4.  Ve spolupráci se správcem zajišťuje evidenci a vyhodnocuje odběry energií včetně podkladů k vyúčtování.

7.5.  Zajišťuje veškeré revize zařízení a nářadí TJ včetně odstranění závad.

7.6.  Zajišťuje spolupráci s představiteli obce a jinými organizacemi i jednotlivci oddílů. 

7.7.  Zpracovává zprávu o hospodářské činnosti TJ Sokol. 

8.     Kontrolní komise TJ Sokol

8.1.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ Sokol řádně vedeny a vykonává-li TJ Sokol činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ Sokol. 

8.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

8.3.  Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté.

8.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ Sokol, oddílům a členům TJ Sokol.

8.5.  Kontrolu činnosti TJ Sokol, případně oddílů provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ Sokol, oddílů či členů TJ Sokol. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ Sokol, od oddílů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

8.6.  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)    kontrola hospodaření TJ Sokol,

b)    kontrola hospodaření oddílů,

c)  kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ Sokol, tak oddíly.

d)     kontrola inventarizace majetku TJ Sokol. 

8.7.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

IV. Členství

 A)   Druhy členství

1.     Členství v TJ Sokol může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 2.     Členství se rozlišuje na:

a)       řádné

b)      čestné

3.     Řádným členem TJ Sokol se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ Sokol a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ Sokol.

4.     O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor oddílu TJ Sokol, na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5.     Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ Sokol, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

6.     O udělení čestného členství rozhoduje výbor TJ Sokol s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

7.   Čestný člen je zproštěn povinnosti platit povinné členské příspěvky.

8. TJ Sokol vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.

9.  Údaje o členech TJ Sokol mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ Sokol členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ Sokol podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 B)    Členská práva a povinnosti

1.     Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.     Členská práva, která přísluší všem členům:

a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ Sokol,

b)     být informován o činnosti TJ Sokol,

c)     účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ Sokol,

e)     účastnit se jednání orgánů TJ Sokol, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f)      ukončit kdykoli své členství.

3.     Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)     podílet se na řízení TJ Sokol,

b)     účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,

c)     volit a být volen do všech volených orgánů TJ Sokol za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.

 4.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ Sokol,

b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ Sokol a základní normy sportovního chování,

c)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ Sokol,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ Sokol k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ Sokol,

e)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ Sokol, pokud o tom příslušný orgán TJ Sokol podle stanov rozhodl,

f)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C)    Zánik členství

1.     Členství v TJ Sokol zaniká:

a)   vystoupením člena,

b)  vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ Sokol, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Sokol nebo jiných členských povinností,

d)   úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)   zánikem TJ Sokol bez právního nástupce.

D)   Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ Sokol poskytl.

 V. Oddíly

1.  Oddíl je základním organizačním článkem TJ Sokol, který nemá právní osobnost.

2.  Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ Sokol provozováno.

3.  O založení a zrušení oddílů rozhoduje valná hromada TJ Sokol, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ Sokol.

4. O založení oddílu valná hromada rozhoduje buď na návrh výboru, nebo na návrh alespoň 15 členů, kteří mají zájem o založení oddílu se zaměřením na určitou sportovní činnost.

5. O zrušení oddílu valná hromada rozhoduje na návrh výboru, který může být odůvodněn nečinností oddílu, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů TJ Sokol, případně jiným závažným důvodem. 

6.  Název oddílu musí obsahovat text TJ Sokol Fryčovice oddíl (název sportovního oddílu).

7.  Orgány oddílu jsou:

a)   valná hromada oddílu

b)     výbor oddílu

8.  Valná hromada oddílu je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává předseda oddílu. Valná hromada se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oddílu. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. K platnosti usnesení valné hromady oddílu je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

9.  Do působnosti valné hromady oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však nejsou vyhrazeny orgánům TJ Sokol, a to zejména:

a)     volba a odvolání členů výboru oddílu,

b)     schválení výsledku hospodaření oddílu,

c)     určení hlavních směrů činnosti oddílu,

d)     rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního odvětví.

Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními valné hromady oddílu. Výbor oddílu má lichý počet, avšak nejméně tři členy, jejichž funkční období je dvouleté. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.

Výbor oddílu zejména: 

a)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Sokol,

b)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady oddílu,

c)     rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci valné hromady oddílu nebo orgánů TJ Sokol. 

V rozsahu své působnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:

a)     udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá,

b)     vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních,

c)     organizuje sportovní soutěže,

d)     na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve střešních organizacích svého sportovního odvětví.

 

VI. Majetek a hospodaření

1.     Zdrojem majetku TJ Sokol jsou zejména:

a)     členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní nebo na základně registrovaného živnostenského oprávnění TJ Sokol,

c)   příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)     příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)     dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)      dary

2. Majetek TJ Sokol je ve vlastnictví TJ Sokol jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ Sokol může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení TJ Sokol bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ Sokol. Jestli-že TJ Sokol obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 Fryčovice dne 27. ledna 2023

 Za výbor TJ Sokol Fryčovice z.s.: Ing. Konečný Vratislav, předseda TJ Sokol